Attachment: واحد مراقبت پنوماتیک

قبل از استفاده از هوای فشرده در مدار پنوماتیکی باید هوای فشرده را متناسب با نوع مصرف آماده کرد یا بهتر بگوئیم قابل استفاده کرد،از جمله جدا کردن رطوبت و ذرات موجود در هوای فشرده که ممکن است به مدار پنوماتیکی آسیب بزند.

درباره penoadmin